Historia szkoły

Folder na 35-lecie nadania ZSTK im. T. Kościuszki pdf

 

Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Kolejowych im. Tadeusza Kościuszki  uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie numer 1301/XLVI/2002 z 24.01.2002 r.

Historia szkoły technicznej kolejowej w Lublinie sięga korzeniami XIX w., czyli czasów Królestwa Polskiego. Związana jest z rozbudową kolejnictwa w naszym regionie i uruchomieniem Linii Nadwiślańskiej w 1877 roku. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników: maszynistów, mechaników, telegrafistów dało podstawę do powołania w 1878 roku w Lublinie Technicznej Szkoły Kolejowej.  Inicjatywa wyszła od Zarządu Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej.

Po 12 latach, czyli w 1889 roku władze carskie zlikwidowały szkołę ze względów politycznych, przenosząc ją do Chełma i rusyfikując.
Pomimo tego, szkoła odegrała pionierską rolę w zakresie upowszechniania wśród młodzieży wiedzy technicznej. Zasiliła młodymi, polskimi kadrami  nie tylko miejscowe koleje, ale także przemysł fabryczny.

W 1951 roku powstało w Lublinie Technikum Transportu Drogowego i Lotniczego. W skład Technikum wchodziło Liceum Komunikacyjne, które wykształciło  wielu wybitnych specjalistów.

Historia naszej szkoły sięga lat sześćdziesiątych XX w., kiedy to Minister Komunikacji wydał zarządzenie Nr 216 z dnia 11 lipca 1960 roku w sprawie otwarcia z dniem 1 września 1960 roku Technikum Kolejowego. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji.

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Pierwszym Dyrektorem szkoły został inż. Bernard Piętka, który  pełnił tę funkcję  do 1973 roku.

Uczniowie zdobywali zawód na dwóch kierunkach: drogi i mosty kolejowe oraz eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. Utworzono także Technikum dla Pracujących o specjalnościach: eksploatacja oraz ruch i przewozy kolejowe.
Od września 1965 roku uczniowie mogli kształcić się na nowym kierunku: ekonomika kolei, a w 1967 roku wprowadzono kierunki:  trakcja elektryczna i urządzenia elektryczne taboru kolejowego.
W tym samym roku ówczesne władze narzuciły szkole imię Dwudziestolecia PRL. W 1966 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Technikum Kolejowego, fundusze zbierali również lubelscy kolejarze. Przy budowie obiektów szkolnych, zlokalizowanych przy ulicy Zemborzyckiej  82 pracowali społecznie nauczyciele i uczniowie. W 1969 roku oddano młodzieży internat, a we wrześniu 1971 roku – budynek szkoły. W 1972 roku szkoła mogła korzystać już ze swoich warsztatów.

W 1973 roku zmieniły się władze szkolne. Dyrektorem został mgr Jan Kulicki.

W 1974 roku przeniesiono do naszej szkoły kształcenie zawodowe na kierunkach kolejowych, a mianowicie Zasadniczą Szkołę dla Pracujących PKP Oddziału Ruchowo-Handlowego oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Lokomotywowni, które dotychczas miały siedzibę w Szkole Podstawowej przy Al. K. Świerczewskiego (obecnie Al. Józefa Piłsudskiego).

W latach 1978-1990 Dyrektorem szkoły był mgr inż. Ryszard Siekierski.

W 1981 roku po wieloletnich staraniach, szkoła otrzymała Patrona i jej oficjalna nazwa brzmiała: Technikum Kolejowe im. Tadeusza Kościuszki. 1 września 1987 roku Minister Komunikacji powołał Zespół Szkół Zawodowych PKP im. Tadeusza Kościuszki. W skład Zespołu Szkół wchodziły następujące jednostki organizacyjne: Technikum Kolejowe, Technikum dla Pracujących oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP. Kandydaci do Technikum Kolejowego  zdawali egzaminy i przechodzili gruntowne badania lekarskie. Wszyscy uczniowie otrzymywali bezpłatne umundurowanie. Mogli korzystać  z  internatu liczącego 312 miejsc. Nauka w Technikum trwała 5 lat.

W 1990 roku Dyrektorem szkoły został mgr inż. Mieczysław Izdebski i pełnił tę funkcję aż do 2007 roku.

W 1994 roku zmienił się organ prowadzący szkołę. Ministerstwo Komunikacji zostało zastąpione przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Decyzją Nr 39 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1994 roku  zmieniła się  także nazwa szkoły – w miejsce Zespołu Szkół Zawodowych PKP powstał Zespół Szkół Kolejowych im. Tadeusza Kościuszki.

W skład Zespołu Szkół wchodziły następujące jednostki organizacyjne: Technikum Kolejowe, Zasadnicza Szkoła Kolejowa, Policealne Studium Kolejowe, Technikum Kolejowe dla Dorosłych.

Ministerstwo wykazało duże zaangażowanie w życie i potrzeby szkoły, między innymi wspierało finansowo remonty obiektów szkolnych oraz modernizację sali gimnastycznej. Wtedy także rozpoczęto komputeryzację szkoły. Nowy organ prowadzący wyraził zgodę na wprowadzenie kierunków kształcenia nie związanych z koleją, takich jak: radiokomunikacja, telekomunikacja czy systemy i sieci komputerowe.
W 1997 roku uczniowie po raz ostatni zdawali maturę w mundurach kolejowych. Dwa lata później, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, otworzono nowe kierunki kształcenia: ekonomikę przedsiębiorstw oraz elektronikę ogólną.
W roku szkolnym 2001/2002 wraz z reformą oświaty zmieniła się nazwa i organizacja szkoły.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2002 roku szkoła  po raz kolejny zmieniła nazwę i od 1 września funkcjonuje jako Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.

W skład Zespołu weszły następujące jednostki organizacyjne: Technikum, XVI Liceum Profilowane oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 16. Kierunki kolejowe przestały istnieć.

W tym samym roku wprowadzono nowe kierunki kształcenia: teleinformatykę, energoelektronikę oraz zarządzanie informacją.
W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy w szkole nową maturę zdawali uczniowie Liceum Profilowanego, a rok później szkolne mury opuścili ostatni absolwenci Technikum Kolejowego.

1 września 2007 roku stanowisko Dyrektora szkoły objęła mgr Małgorzata Jadczak–Nowacka.

Rozszerzono ofertę edukacyjną o nowe kierunki: mechatronikę, logistykę, spedycję i automatykę sterowania ruchem kolejowym.
Wprowadzono kształcenie modułowe w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik i technik spedytor oraz alternatywne formy potwierdzania umiejętności zawodowych w systemie KSAPL, dzięki czemu uczniowie mają możliwość uzyskiwania certyfikatów uznawanych w większości krajów UE. Wymienione modyfikacje wymagały solidnej modernizacji bazy dydaktycznej szkoły.

Od września 2008 roku w szkole obowiązuje wyłącznie dziennik elektroniczny.
Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych proponuje gimnazjalistom kolejny kierunek kształcenia – technik eksploatacji portów i terminali.
Od 2011 roku szkoła rozpoczęła starania o certyfikat ISO. Audyt certyfikacyjny przeprowadzony był przez zewnętrzną placówkę akredytującą i zakończył się po upływie roku decyzją o przyznaniu naszej szkole certyfikatu ISO 9001:2008.
W dniu 20 stycznia 2012 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy ZSTK a spółkami kolejowymi PKP w sprawie kształcenia młodzieży na kierunkach kolejowych.

Od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektorem szkoły jest pani mgr Iwonna Szołno.

Po 11 latach przerwy, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, uczniowie zdobywają wiedzę na kierunkach kolejowych. Utworzone zostały dwie klasy: technik transportu kolejowego  i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Klasy te zostały objęte patronatem spółek kolejowych PKP. 12.12.2012 roku Dyrektor PKP PLK mgr inż. Zygmunt Grzechulski podpisał porozumienie z panią Dyrektor Iwonną Szołno o współpracy z naszą szkołą, m.in. fundując stypendia dla najlepszych uczniów.
Została także nawiązana współpraca z firmą Pol-Inovex S.A., w ramach której organizowane są letnie staże dla uczniów. Firma Pol-Inovex objęła patronatem kl. 1 mt – technik mechatronik. Ważnym wydarzeniem było podpisanie  porozumienia o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Podpisany został również list intencyjny z Firmą "Vico" Sp. J w Lublinie,  który dotyczy m.in. współpracy w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów w zawodzie technik informatyk.

W 2012 r reaktywowało swoją działalność   Stowarzyszenie „Kolejówka”, które skupia  Nauczycieli i Pracowników szkoły, Absolwentów oraz Nauczycieli-Emerytów.

Historia szkoły, to nie tylko budynki, specjalizacje i zarządzenia, ale przede wszystkim Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Społeczność szkolna wraz z Dyrekcją kultywuje  tradycję szkoły, która cieszy się wciąż dużym zaufaniem w środowisku lokalnym i w regionie.

Opracowała: mgr Krystyna Miazga

 


Godło i patron szkoły

Współpracujemy

Jesteśmy również na: